Mapka náučného chodníka:

Krasové jazierka

Jazerá v krase nie sú častým javom. Vznikajú spravidla vtedy, keď sa upchajú pukliny a krasové kanáliky pod závrtmi v takej miere, že závrt neprepustí dažďovú vodu do podzemia. Zvlášť optimálne podmienky na to vznikli pri Drienčanoch, na predmetnej zastávke, pretože skrasovatené vápence sú tu vyššie pokryté mladotreťohornými vápnitými prachovcami a tufovými pieskovcami andezitových masívov. Z nich sú splachované zvetraliny do závrtov. Rôzne ílové minerály vo vodnom prostredí si dokážu niekoľkokrát zväčšiť svoj objem, čím dokonale upchávajú krasové pukliny pod závrtom. Vznikajú tak malé, okrúhle krasové jazierka. Množstvo vody v jazierku závisí jedine na množstve zrážok a tak v suchšom roku jazierka aj zmiznú. Zo 6 závrtov pri Drienčanoch sa voda dlhší-kratší čas zdržiava v 2 až 4 závrtoch.
Žiaľ, v minulosti boli aj umele odvodňované.

|