Mapka náučného chodníka:

Vodné vtáctvo

Vodná nádrž Teplý Vrch bola daná do prevádzky v roku 1984 za účelom zavlažovania a vyrovnania výkyvov v prietoku potoka Blh. V súčasnosti je intenzívne využívaná pre rekreačné účely. Následkom rozsiahlych odvodňovaní mokradí v 60-tych a 70-tych rokoch mnohé druhy vodného vtáctva stratili svoje hniezdiská i lovné priestory. Umelo vybudované vodné nádrže sa stali ich náhradným biotopom. Výnimkou nebola aní vodná nádrž Teplý Vrch, kde najmä v jej trstinami zarastenej drienčanskej zátoke si našli vhodné plochy na hniezdenie, na otvorenej vodnej ploche na získanie potravy, ale mnohé vzácne druhy ju využívajú jednoducho len ako oddychovú plochu pri prelete. Z drevenej pozorovateľne na pokojnej hladine drienčanskej zátoky môžeme sledovať rybára obyčajného (Sterna hirundo), čajku smejivú (Larus ridibundus), potápku chochlatú (Podiceps cristatus), chochlačnu vrkočatú (Aythia Fuligula), kačicu chrapačku (Anas querquedula), kačicu chrapku (Anas crecca), kačicu divú (Anas platyrhynchos), lysku čiernu (Fulica atra), sliepočku vodnú (Gallinula chloropus). V plytčinách pobrežia si nachádza potravu volavka popolavá (Ardea cinerea), bocian biely (Ciconia ciconia), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), kalužiak malý (Actitis hypoleucos) a v hustých trstinách svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), a trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris). Zvlášť zaujímavé je majstrovsky budované hniezdo kúdeľničky lužnej (Remiz pendulinus). Rozmanitý svet vtáctva, obojživelníkov i ostatných živočíchov prilákal aj dravcov, ako kaňu močiarnu (Circus aeruginosus) alebo kršiaka rybára (Pandion haliaëtus). Vodná nádrž Teplý Vrch sa tak stala vzácnym náhradným biotopom pre vodné vtáctvo a právom si zaslúži prísnejšiu ochranu.

|