Mapka náučného chodníka:

Polosuchá dolina

Na južnom a západnom okraji Drienčanského krasu nájdeme niekoľko výmoľových jarkov, ktoré sa naplnia vodou len počas výdatnejších dažďov, alebo pri topení snehu. Vtedy valiaca sa voda v jarku, unášajúca so sebou tvrdé andezitové úlomky z Holého vrchu, za niekoľko hodín dokáže rozrušiť materskú horninu viac ako za celý suchší rok. Dno a steny jarku však voda obrusuje nielen mechanicky úlomkami hornín, ale pôsobí na ne aj chemicky, t.j. krasovým rozpúšťaním. Preto sa tieto doliny nazývajú fluviokrasovými. Na planinách ich nájdeme len výnimočne, vyskytujú sa najmä v okrajových častiach krasových masívov.
Často sa stáva, že sa vody v jarku prepadávajú do podzemia a vo svojej eróznej a rozpúšťacej činnosti pokračujú v podzemí. Výmoľový jarok v tomto prípade končí obvykle pod zvislou vápencovou stenou a hovoríme o slepej doline. V Drienčanskom krase ich nájdeme niekoľko najmä v okolí andezitových vrchov.

|