Mapka náučného chodníka:

Lesný ekosystém

Lesy v krasovom území plnia dôležitú ekostabilizačnú funkciu. Chránia tenkú pôdnu vrstvu pred eróziou, zabezpečujú rovnomernú vlahu v pôdnej vrstve a upravujú chemizmus presakujúcej vody. Pre živočíchov poskytujú vhodné útočisko a v značnej miere sa podieľajú na tvorbe kyslíka v ovzduší.
Pre suchý a pomerne teplý vápencový podklad sú v tejto oblasti charakteristické najmä cerové a dubové lesy s hrabmi. Sú zaradené do bukovo-dubového vegetačného stupňa. Na skeletnatej presychavej pôde je tu rozšírený dub cerový, dub zimný, dub plstnatý, hrab, menej borovica, sosna, javor a buk. Porasty patria do kategórie ochranných lesov. V podraste tu z chránených rastlín rastie naša lesná orchidea vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) s úhľadnými bielymi kvetmi, už zriedkavejšie sa vyskytuje aj veternica lesná (Anemone silvestris) a vždy zelená papradina jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium) a na okrajoch lesa ojedinele nájdeme aj ľaliu zlatohlavú (Lilium martagon).
Lesy Drienčanského krasu poskytujú vhodný biotop aj pre vtáctvo. Nájdeme tu žlnu zelenú (Picus viridis), tesára čierneho (Dryocopus martius), datľa prostredná (Dendrocopos medius), dudka obyčajného (Upupa epops), glezga obyčajného (Coccothraustes coccothraustes), holuba plúžika (Columba oenas), včelára obyčajného (Pernis apivorus), kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris) a ďalších. Udomácnila sa tu aj poľovná zver, najmä srnec hôrny, sviňa divá, zriedkavejšie môžeme stretnúť aj jeleňa alebo daniela.

|