"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 29.06.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1.  Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výsledku kontroly - kontrolórka
 5. Záverečný účet – prejednanie - kontrolórka
 6. Odstúpenie z funkcie hlavného kontrolóra
 7. Zmena katastra – návrh na vrátenie pôvodného katastra
 8. Príprava osláv  /Stretnutie rodákov, Dedina ožíva/
 9. Schválenie VZN – čestné občianstvo
 10. Rôzne
 11. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a  všetkých prítomných   na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku  zápisnice  p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice  p. Máriu Koniarovú a p. Petra  Švoňavu.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.04.2007  č. 18, 19, 20, 21, 22  boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

Ad. 4.
Kontrolórka obce p. Irena Sujová informovala poslancov OZ o výsledku následnej finančnej kontroly za obdobie od 01.01.2006 do 31.12.2006. Správa o výsledku kontroly tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 5.
Záverečný účet obce. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2006 podala kontrolórka obce p. Irena Sujová. Stanovisko k záverečnému účtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Kontrolórka odporúča OZ  prerokovanie záverečného účtu obce Drienčany za rok 2006 odsúhlasiť s celoročným hospodárením s výhradami:
- vysporiadať účet 042 – obstarávanie dlhodobého majetku.

Poslanci stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu jednohlasne odsúhlasili.

Ad. 6.
V tomto bode bola prejednaná žiadosť kontrolórky obce o rozviazanie pracovného pomeru od 01.07.2007. Na dotaz poslancov prečo sa kontrolórka obce vzdala funkcie kontrolórka obce odpovedala,  že funkciu vykonáva mimo svojho hlavného pracovného pomeru a z osobných dôvodov sa funkcie vzdala.

Ad. 7.
Zmena katastra – návrh na vrátenie do pôvodného stavu.
V minulosti došlo k zmene katastrálneho územia obce Drienčany a Teplý Vrch. Obec Drienčany požaduje, aby hranice katastrálneho územia boli vrátené do pôvodného stavu.
Poslanci OZ s vrátením  katastrálneho územia Drienčany do pôvodného stavu  jednohlasne súhlasia.

Ad. 8.
Starostka obce p. Gregorčoková informovala, o prípravách na akciu Dedina ožíva a stretnutie rodákov dňa 20. a 21. júla 2007. Poslanci boli oboznámení s pripraveným programom:

Stretnutie rodákov dňa 20.07.2007 začína o
15.00  Stretnutím  pri Obecnom úrade
15.30    Slávnostné služby Božie v Evanjelickom kostole
17.00  Slávnostné privítanie rodákov
Slávnostný príhovor
Kultúrny program
19.00  Spoločná večera
Posedenie pri káve
Zábava pri ľudovej hudbe Sendrejovcov

Deň Obce „Dedina ožíva“ dňa 21.07.2007
9,30   hod.  Privítanie hostí
10,00 hod.  Otvorenie dvorov so sprievodom mažoretiek
                   Drienčanský, Hasičský U susedov
                   Poľovnícky, Družstevný, Papčanský,
                  Čokoládové kráľovstvo, Hrušovský,
                  Valgatov, Kraskovský, Striežovský dvor

11,00-12,00 hod.  Prezentácia  P.E.Dobšisnkého na fare
13,00 hod.  Kultúrny program
                   Detský folklórny súbor
                   Tanečná skupina DANCE CLUB FLÁBER
                   Vystúpenie FS Bukovinka Braväcovo
                   Vystúpenie ženskej speváckej skupiny  Drienčany
20,00 hod.  Diskotéka v kultúrnom dome

Ad. 9.
VZN na čestné občianstvo nie je potrebné schvaľovať nakoľko čestné občianstvo je zahrnuté v Štatúte obce.
Starostka obce navrhla udeliť čestné občianstvo biskupovi Západného dištriktu ECAV Mgr. Milanovi  Krivdovi,  za významný prínos do evanjelickej cirkvi a.v.  a za evanjelizačný proces v obci Drienčany, ktoré mu udelí na prvom stretnutí rodákov dňa 20.07.2007.
Poslanci OZ jednohlasne schválili udelenie čestného občianstva.

Ad. 10.
V tomto bode bolo prejednané:

 1. Žiadosť firmy Agrodružstvo Španie Pole so sídlom v Drienčanoch o povolenie prechodu dobytka cez obecné pozemky a to od strediska smerom ku kameňolomu  po pôvodnom prechode.
  Poslanci  OZ s prechodom dobytka cez obecné pozemky nesúhlasia. 
 2. Odvolanie Miroslava Maďara na vyrúbenú daň za predajné automaty na rok 2007 v sume 6 000,- Sk. Svoje odvolanie odôvodňuje tým, že v pohostinstve prevádzkuje len hracie automaty a to biliard 1 ks a futbal 1 ks. Poplatok za žetóny je 5 a 10 Sk. Ročná tržba z hracích automatov predstavuje  sumu 4 500 Sk.
  Poslanci navrhli prijatie dodatku k VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku § 10 daň za nevýherné hracie prístroje – úľavy na dani.
  Poslanci navrhli znížiť poplatok za jeden nevýherný hrací prístroj na 1 000,- Sk na rok 2007.
 3. Starostka obce navrhla za kontrolórku obce p. RNDr. Ľudmilu Homolovú z Banskej Bystrici.
  Po pripomienkach poslancov či nie je možné prijať   kontrolórku z bližšieho okolia navrhli osloviť K. Paukovú z Hostišoviec a J. Deákovú z Drienčan a vyvesiť oznam o konkurze na  kontrolórku obce  na informačnú tabuľu.
 4. Starostka obce informovala poslancov, že p. Stanislava Maďarová  ukončila  prevádzkovanie živnosti  v pohostinstve M-PUB v Drienčanoch.

Ad. 11.
N
a záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia:  Mária Koniarová, Peter Švoňava

Uznesenie zo dňa 29.6.2007 >>

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna  29.06.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Koniarovú a Petra Švoňavu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
Informáciu starostky obce o pripravovaní akcie „Dedina ožíva“  a Stretnutie rodákov.

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje

 1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly  za obdobie od 01.01.2006 do 31.12.2006
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2006 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 3. Čestné občianstvo biskupovi Západného dištriktu ECAV  Mgr. Milanovi Krivdovi a zakúpenie daru a kvetov v hodnote 1 500,- Sk
 4. Rozviazanie pracovného pomeru kontrolórky obce Ireny Sujovej od 01.07.2007
 5. Zmenu katastra obce Drienčany -  vrátenie do pôvodného stavu
 6. Zníženie poplatku za jeden nevýherný hrací prístroj   na sumu 1 000,- Sk

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
neschvaľuje

 1. Žiadosť firmy Agrodružstvo Španie Pole so sídlom v Drienčanoch o povolenie prechodu dobytka cez obecné pozemky.

Overovatelia: Mária Koniarová, Peter Švoňava

Hore