"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Všeobecne záväzné nariadenia obce
VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenia Obce Drienčany č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Drienčany a Papča
VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Drienčany a Papča
Dodatok k VZN 1/2013

Dodatok ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN.1/2012 NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2010 Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 - zmenu VZN na rok 2011 v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN /2007 Štatút obce Drienčany
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany
VZN č.3/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č.1/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |

Dodatok k VZN č.1/2009 dodatok k VZN č.1/2007 |

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Drienčany

č. 03/2007

zo dňa 20.01.2007

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska, na území obce

D r i e n č a n y

 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Drienčany sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa svojim uznesením č.15/2007  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienčany o správe a prevádzkovaní pohrebiska a správe domu smútku na území obce Drienčany. (ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska") upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska, na území obce Drienčany (ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

 

§ 2

Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb

(1)    Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie  na pohrebisku v inej obci.

(2)    )    Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.

(3)    Obec nemá vybudovaný dom smútku.

(4)    Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.

(5)    Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

a)        výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

b)      pochovávanie,

c)       vykonanie exhumácie,

d)      správu a údržbu pohrebiska

e)       správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

f)        vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

 

§ 3

Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti

(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je:

Obec Drienčany               

 (2) Prevádzkovateľ je povinný:

      a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:

-      listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

-       pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,

-       ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

 b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

f) písomne informovať nájomcu o:

-       skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,

-      dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.  Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

 (3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:  

      a)starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej

      údržby,

      b)vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,

      c)spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú  

         domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,

      d)starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,

      e)starať sa o oplotenie pohrebiska,

      f)zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,

      g)vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

      h)zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky

      (ďalej len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,

      i)vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho   

         úpravu po zasypaní hrobovej jamy zemou,

      j)osádzať urnové miesta,

      k)ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v    

         urnách do hrobových miest,

      l)značiť hrobové miesta

(5) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.

 

 

§ 4

Nájomca hrobového miesta

 

(1)   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2)   Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

(3)   Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

(4)   Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

(5)   Stromy a kry možno na prepožičanom mieste vysádzať len s písomným súhlasom starostu obce alebo zamestnanca, ktorého na to určí starosta obce. V odôvodnenom prípade napr. ak by koreňový systém vysadených krov alebo stromov mohol ohroziť stavebné konštrukcie hrobov, hrobiek alebo krýpt, najmä ich tesnosť, môže starosta obce nariadiť odstránenie takejto zelene. V rámci prevencie povoľujúci orgán upozorní žiadateľa na nežiadúce účinky vysádzanej zelene.

(6)   Lavičky alebo oplotenia hrobov možno na cintoríne umiestňovať len s písomným súhlasom starostu obce alebo zamestnanca, ktorého na to určí starosta obce. Za lavičku ktorej šírka alebo oplotenie hrobu ktorého vonkajší obrys presahuje 50 cm od rozmerov hrobu, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku, bude vyrúbený poplatok vo výške poplatku za prepožičanie miesta na klasický hrob.

 

§ 5

Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov

 (1) Rakva s ľudskými pozostatkami  sa ukladá do samostatného hrobu, ak  všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.

(2) Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami  je 160 cm.

Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho

istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka hrobu najmenej 120 cm.

(3) Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 10 rokov) uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva nad rakvou bude najmenej 100 cm.

(4) Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(5) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.

(6) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.

 

§ 6

Prenájom hrobového miesta

(1) Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.

(2) O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

(4) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

-  závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu  

   hrobového miesta na ďalšiu dobu,

-   sa pohrebisko zruší,

-      nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta

(5) Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď  doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.

(6) Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:

      a)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,

      b)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,

      c)súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,

      d)súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.

(7) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.

(8) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.

(9) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

(10) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán

hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.

 

§ 7

Exhumácia

(1)  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť

a)    orgánov činných v trestnom konaní

b)   obstarávateľa pohrebu alebo

c)    blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

(2)  Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

-       posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote,

-       list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

-       nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska.

(3) Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

 

 

§ 8

Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta

(1) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto rozmeroch

      a)dĺžka hrobu   210 cm,  

      b)šírka hrobu     80 cm,

      c)hĺbka hrobu160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného  

         zomretého v rakve,

      d)hĺbka hrobu 200 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské  

         pozostatky ďalšieho zomretého.

(2) Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.

(3) Vonkajšie rozmery

      a)hrobového miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami

         sú 100x200 cm,

      b) urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými

          pozostatkami zomretého sú 50x50 cm.

(4) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.

(5) Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci

prevádzkovateľa vykonávajúci výkop povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.

(6) Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby

nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.

(7) Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný

vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinný zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska.

 

 

 

§ 9

Označovanie hrobov

(1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené

      a)meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom  

        mieste uložené,

      b)dátum narodenia,

      c)dátum úmrtia.

(2) Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.

 

§ 10

Práce na pohrebisku

 (1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

(2) Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.

(3) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú

poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo

si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

(4) Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi

písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.

(5) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.

(6) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.

(7) Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

(8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.

 

 

§ 11

Zrušenie pohrebiska

 (1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(2) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:

a.    ak by ďalšie pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.

b.    dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

c.    hroby, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o zrušení vyhlásenia hrobu za národnú kultúrnu pamiatku. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.

d.    opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný   

                  umiestniť na vyhradenom mieste na pohrebisku.

 

§ 12

Zákaz pochovávania

(1)   Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

(2)   Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.

 

 

 

§ 13

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu

(1) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.

(2) Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.

 

§ 14

Príslušenstvo hrobového miesta

(1) Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka,

ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.

(2) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom termíne  od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.

(3) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na

pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.

 

§ 15

Evidencia pohrebiska

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na

pohrebisku, ktorá obsahuje:

      a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste 

          uložené,

      b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,

      c) rodné číslo,

      d)dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta  

         a hĺbky pochovania,

      e) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa  

         uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,

      f) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo 

nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu.

      g) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu

h)     údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

(3)  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:

-           zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz    

                     vydal,

-          zrušení pohrebiska,

-         skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo 

       pamätihodnosť obce alebo vojnový hrob.

(4) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva

prevádzkovateľ.

(5) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu obce.

 

§ 16

Vstup na pohrebisko

(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch

      a)január, február, november a december  od 7,00 hod. do 17,00 hod.,

      b)od 25. októbra do 8. novembra od 7,00 hod. do 21,00 hod.,

      c)marec a október od 7,00 hod. do 18,00 hod.,

      d)apríl a september od 7,00 hod. do 19,00 hod.,

      e)máj, jún, júl a august od 7,00 hod. do 20,00 hod..

(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod..

(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:

      a)na dopravu rakvy sľudskými pozostatkami  na vykonanie pohrebného  

         obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami,

      b)na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu 

        pomníkov,  obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

      c)na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

      f)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú

vodiči motorových vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň

kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(11) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku

ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

 

§ 17

Správanie sa na pohrebisku

(1) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:

      a)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

      b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri

          konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

      c)dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,

      d)vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,

      e)byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to

      určených.

(2) Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:

      a)poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli

      prevádzkovateľovi zaplatené,

      b)požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci

      svojho pracovného zaradenia.

(3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.

(4) Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi

prevádzkovateľa.

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na miesta na to určených.

(6) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smetný odpad.

(7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

(8) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

(9) Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

 

 

 

§ 18

Dĺžka tlecej doby

(1)  Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov.

 

 

 

§ 19

 

Cenník cintorínskych poplatkov

1. prepožičanie miesta na hrob na dobu 10 rokov                         400,- Sk

2. držanie hrobového miesta pred úmrtím

(v prípade, že po úmrtí chce byť pochovaný v blízkosti svojich blízkych);                                                                                               30,-Sk/rok

 

 

§ 20

Spôsob nakladania s odpadmi

 (1) Na pohrebisku sú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.

(2) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:

-            zvyšky kvetinovej výzdoby,

-            napadané lístie a odstránenú trávu,

-            nádoby od sviečok,

-            poškodené ozdobné predmety.

(3) Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska

 

 

§21

Sankcie

(1) Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(2) Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000.- Sk podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§ 23

Priestupky

 (1)Priestupku sa dopustí ten, kto

a)     bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,

b)   porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci z § 3 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,

c)    zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa pohrebiska.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20.000.-Sk Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.

(3)Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

(4)Pokuty sú príjmom štátu.

 

§ 23

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.februára 2007.

 Všetky zmeny týkajúce sa tohto nariadenia je potrebné postúpiť na posúdenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

 

 

 

                                                                                              Viera Gregorčoková

                                                                                                      starostka