"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Všeobecne záväzné nariadenia obce
VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenia Obce Drienčany č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Drienčany a Papča
VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Drienčany a Papča
Dodatok k VZN 1/2013

Dodatok ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN.1/2012 NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2010 Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 - zmenu VZN na rok 2011 v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN /2007 Štatút obce Drienčany
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany
VZN č.3/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č.1/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |

Dodatok k VZN č.1/2009 dodatok k VZN č.1/2007 |

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Drienčany a miestnej časti Papča tento

ŠTATÚT OBCE DRIENČANY
Prvá hlava
§1
Úvodné ustanovenia

Štatút obce Drienčany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce; ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 Štatút obce Drienčany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce


- Obec Drienčany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Drienčany tvorí jeden celok katastrálneho územia. Zmeny územia obce Drienčany možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
- Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce. - Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
- Obec má právo na svoje obecné symboly.
- Ukladať obci povinnosti a obmedzenia možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti


- Obyvateľom obce Drienčany je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
- Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods..2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
- Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný alebo dlhodobý pobyt, a kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.
- Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou; najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce Drienčany

1.Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku; ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. /§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb/
2. Samosprávu obce Drienčany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
. orgánov obce
. hlasovaním obyvateľov obce
. verejným zhromaždením obyvateľov obce
- Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
1. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia /"nariadenia"/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ústave, ústavným zákonom, medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní, nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Drienčanoch.
1. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3. . 3.

§ 5
Vzťah štátu a obce


1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
3) Vzťah štátu a obce je usmerňuje § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Druhá hlava

MAJETOK OBCE
§6


1. Majetok obce Drienčany tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2. Majetok Obce Drienčany sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.


3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať; ak jeho používanie obec neobmedzila.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 7

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
3) Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
4. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú
zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. V majetkových veciach /majetkovoprávnych záležitostiach/ obce Drienčany koná v jej mene starosta.

§ 8

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
1) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností sa riadi zákonom.
1) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
1) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

§ 9

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce Drienčany", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Drienčany
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj vecí kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE
§ 10
Financovanie
.

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu)
b) výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy
2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje, financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
4) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.

§ 11
Rozpočet


1) Základom finančného hospodárenia obce Drienčany  je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci; aby sa k nemu mohli, obyvatelia obce vyjadriť /§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.
To isté sa týka záverečného účtu obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. 3) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácii iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä. výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten ktorý rok.
7) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
8) Ročnú účtovnú závierku obce Drienčany overuje audítor. /§ 9 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov./

§ 12
Rozpočtové provizórium

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú "Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Drienčany", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


Štvrtá hlava
ORGÁNY OBCE DRIENČANY

§ 13
Základné ustanovenia


1) Orgánmi obce sú:
a. obecné zastupiteľstvo
b. starosta obce (ďalej len "starosta")
2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále a dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, určuj im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
3) Obecné zastupiteľstvo týmto zriaďuje:
a. komisie
b. obecný požiarny zbor
1) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo /§ 18 ods. 1 zák. SNR č: 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

§ 14
Obecné zastupiteľstvo


1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Drienčany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Drienčany  na 4 roky.
2) Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch má 5 poslancov. Pre ďalšie volebné obdobie obecné zastupiteľstvo určí počet poslancov podľa počtu obyvateľov, pred voľbami.
3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Drienčany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g. uznášať sa na nariadenia obce,
h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
j. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy
k. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
l. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
n. udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
o. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Drienčanoch.


§ 16
Starosta obce


1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom /§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov/.
3) Starosta najmä:
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
5) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov potvrdiť: ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
6) Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 000,- Sk, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 7 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 7 písm. c). Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.
8) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

§ 17
1) Mandát starostu zaniká


a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
i) smrťou
j) zrušením obce
2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
3) Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
l. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákona, zákony a ostatné VZ právne predpisy.
a) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
b) O návrhu podľa ods. 3 písm a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

§ 18
Zástupca starostu


1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b. nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu ,
c. vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

§ 19
Prednosta obecného úradu


Zvolený na volebné obdobie 2007 – 2010 nebol.

      § 20
      Hlavný kontrolór obce


1) Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.
2) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
3) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva; starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.
4) Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
b/ preveruje:
- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky.

c/ vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
5) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
6) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročné podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
7) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
8) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
9) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou,
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
a) iného zamestnanca obce,
d) podľa osobitného zákona,
e) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí
f) vzdaním sa funkcie,
g) odvolaním z funkcie,
h) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
i) smrťou
10) Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) vykonáva funkciu podľa odseku 8,
c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

§ 21
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Obecné zastupiteľstvo volí, predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.

4. Obec Drienčany má vytvorené tieto stále komisie:
a. Komisiu verejného poriadku,
b. Komisiu životného prostredia,
c. Komisiu kultúry, mládeže a športu,
 
5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec - investičným zámerom,
b. vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti; oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby; najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda, komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadaní.
8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


§ 22
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
b. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c. pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 


Piata hlava
§ 23
Hlasovanie obyvateľov obce
1. Hlasovanie obyvateľov obce Drienčany o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: § 11a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
a. na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b. odvolanie starostu
c. petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4. Výsledky hlasovania obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.


Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE
§ 24
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
2. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Drienčanoch, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./.
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.


Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 24
Úvodné ustanovenie
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je určený osobitnými právnymi predpismi.
2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
1.)Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2.) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne: pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.


§ 26
Práva a povinnosti poslancov
1. Poslanec je oprávnený najmä:
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b. interpelovať starostu, veciach týkajúcich sa ich práce,
c. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d. požadovať informácie ä vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré, vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
3. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov: to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.


§ 27
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1) Veci spoločného záujmu obce Drienčany a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byt členom medzinárodných združení miestnych orgánov.


Deviata hlava
VZŤAHY SO ŠTÁTOM, PRÁVNICKÝMI, FYZICKÝMI OSOBAMI S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI, OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
§ 28
1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, právnickými a fyzickými osobami vysokými školami, výskumnými ústavami a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./
2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY KRONIKA OBCE
Prvá časť
Symboly obce
§ 29
Úvodné ustanovenie
Obecné symboly sú:
a. erb obce Drienčany

b. zástava obce Drienčany
c. pečať obce Drienčany

e. vlajka obce Drienčany


§ 30
Erb obce Drienčany

1. Erb obce Drienčany  pozostáva z polookrúhleho modrého štítu, v strede horizontálne je umiestnený biely lemeš a biele čerieslo, v päte s malým žltým trojvŕšim z ktorého nahor stredom a po stranách lemeša a čeriesla až po ich špice vyrastajú žlté obilné klasy.
2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu l roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu: Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/, potvrdenie o zaplatení poplatku.
3. Erb obce sa používa:
a. na pečatidle obce,
b. na insígniách starostu,
c. na listinách o udelení čestného občianstva obce Drienčany , ceny obce Drienčany  a  uznaniach obce Drienčany,
d. na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Drienčanoch,
e. na označenie katastrálneho územia obce,
f. v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g. na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h. na označenie vozidiel obce, obecného požiarneho zboru.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

4) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce; alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
6) Obec Drienčany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Drienčany, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 31
Zástava a vlajka obce Drienčany

1. Zástavu a vlajka obce Drienčany pozostáva z šiestich  pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej /1/8/; modrá  /1/8/ ,žltá  /2/8/, biela /2/8, modrá /1/8/, žltá /1/8/. Zástava a vlajka je ukončená tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
2. Zástavu obce Drienčany  používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 3. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.
5. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú poslanci OZ
6. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byt dodržané nasledovné pravidlá:
a. zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b. na zástave nesmie byt žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
7. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba; ktorá ju použila alebo používa.
8. Obec Drienčany  určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Drienčany.


§ 32
Pečať obce Drienčany

1) Pečať obce Drienčany tvorí erb obce Drienčany s hrubopisom: "OBEC DRIENČANY". Pečať obce sa používa
a) pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
b) na vydávaných rozhodnutiach o pridelení súpisných čísiel budov,
c) na listinách osvedčujúcich pravosť podpisu a odpisu listiny,

2) Pečať uschováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ
ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY
§ 33
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a. Čestné občianstvo obce Drienčany
b. Cena obce Drienčany
c. Cena starostu obce Drienčany
d. odmeny

§ 34
Čestné občianstvo obce Drienčany
1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Drienčany.
2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného: 4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Drienčany.
5) Podrobnosti pri udeľovaní čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35
1. Cena obce Drienčany sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny, môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.
Návrhy musia byt riadne odôvodnené:
3. Cenu obce Drienčany tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena 1 000,- Sk.
K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
4. Cenu obce Drienčany slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne v deň určený obecným zastupiteľstvom.
5. Cena obce Drienčany sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
6. Cena obce Drienčany sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36
Cena starostu obce Drienčany

1)      Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce
2) Cenu starostu obce Drienčany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
3) Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Drienčany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 37
Odmeny
Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ

§ 38
Kronika obce

1. Kronika obce Drienčany sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v jeden krát ročne.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v Komisii kultúry, mládeže  a športu.

Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3. Obec zabezpečuje evakuáciu i dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú, alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiace odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku inak toto právo zanikne.


Dvanásta hlava
§ 41
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce Drienčany je základnou právnou, normou obce Drienčany. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou  hlasov  prítomných poslancov.  

3. Štatút obce Drienčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Drienčanoch dňa   

               16.02.2007

Štatút obce Drienčany nadobúda účinnosť 16.02.2007.


                                                                                                     Viera Gregorčoková

                                                                                                               starostka