"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Všeobecne záväzné nariadenia obce
VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenia Obce Drienčany č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Drienčany a Papča
VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Drienčany a Papča
Dodatok k VZN 1/2013

Dodatok ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN.1/2012 NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2010 Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 - zmenu VZN na rok 2011 v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN /2007 Štatút obce Drienčany
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany
VZN č.3/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č.1/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |

Dodatok k VZN č.1/2009 dodatok k VZN č.1/2007 |

Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienčany

Obecné zastupiteľstvo v  Drienčanoch na základe ustanovenia § 6, odst.1 a § 4 odst.3 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany


§ 1
Predmet a účel úpravy


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzkového času (ďalej len na prevádzkový čas) na poskytovanie služieb v stálych prevádzkach na území obce Drienčany a miestnej časti Papča pri vykonávaní podnikateľskej činnosti fyzickými i právnickými osobami, podnikajúcimi podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len živnostenský zákon). Nariadenie sa vydáva za účelom ochrany spotrebiteľa a vytvárania podmienok na zásobovanie obyvateľstva.


§ 2
Vymedzenie základných pojmov


1. Za predaj v obchode sa považuje predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a pohostinská činnosť


2. Za služby sa považuje akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi v stálej prevádzke, s výnimkou činností podľa osobitných predpisov (zákon. o advokácií, zákon o notároch a notárskej činnosti, zákon o exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.)

3. Predávajúcim je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby

4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo využíva služby pre priamu osobnú spotrebu

§ 3
Pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb


1. Podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb sú povinné pri stanovení prevádzkového času dbať aby:

a) prevádzky obchodu, v ktorých sú predávané základné druhy potravín boli otvorené minimálne 8 hodín denne 5x v týždni a v sobotu min. 4 hodiny, a v letnom období počas letnej turistickej sezóny  aj v nedeľu minimálne 4 hodiny

b) prevádzky, ktoré poskytujú služby reštauračného, alebo pohostinského charakteru najmä

    discokluby mali prevádzkový čas určený s prihliadnutím na dodržiavanie nočného kľudu

c) v prípade konania mimoriadnej akcie pri ktorej sa predĺži prevádzkový čas má organizátor      

    voči obci oznamovaciu povinnosť.


2. Podnikateľské subjekty, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb sú ďalej povinné:

a) na vhodnom a trvale viditeľnom mieste umiestniť prevádzkový čas, určený pre spotrebiteľa

b) jedno vyhotovenie prevádzkového času predložiť na vedomie Obecnému úradu v Drienčanoch najneskôr do 3 dní po otvorení prevádzky, alebo po vykonaní zmeny, s označením druhu prevádzky, adresy prevádzky a sortimentu, resp. druhu poskytovanej služby

c) prevádzky, v ktorých je ponúkaná hudobná produkcia upraviť podľa vyhlášky MZ SR č.14/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibráciami tak, aby nebol rušený nočný kľud

d) zabezpečiť rovnomerné zásobovania spotrebiteľov počas celej prevádzkovej doby

e) odchýlky a zmeny oproti určenému prevádzkovému času predložiť na prejednanie orgánov Obce Drienčany

§ 4
Všeobecné ustanovenia


1. Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a poskytovania služieb na území obce Drienčany a miestnej časti Papča.


2. Na kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

  • starosta  obce
  • poslanci obecného zastupiteľstva
  • poverení zamestnanci obce

3. Za porušenie nariadenia môže starosta obce udeliť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 odst.8 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení z znení neskorších zmien.

§ 5
Prechodné a záverečné ustanovenia


1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch  dňa 16.02.2007


2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.02.2007.      
3. Všetky právnické a fyzické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a poskytovania služieb na území obce Drienčany a miestnej časti  upravia prevádzkový čas podľa tohto nariadenia najneskôr do 30 dní od nadobudnutia jeho účinnosť.

4. Zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo v Drienčanoch.

                                                                                              Viera Gregorčoková

                                                                                                     starostka