"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Všeobecne záväzné nariadenia obce
VZN 1/2017 Všeobecne záväzné nariadenia Obce Drienčany č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Drienčany a Papča
VZN 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Drienčany a Papča
Dodatok k VZN 1/2013

Dodatok ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2013 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území   obce Drienčany a miestnej časti Papča

VZN.1/2012 NÁVRH VŠEOBECNEZÁVÄZNÉHO NARIADENIA na rok 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1/2010 Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 - zmenu VZN na rok 2011 v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
VZN č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN /2007 Štatút obce Drienčany
VZN /2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Drienčany
VZN č.3/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č.1/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |

Dodatok k VZN č.1/2009 dodatok k VZN č.1/2007 |

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Drienčany dňa: 01.12.2004
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Drienčany. dňa: 16.12.2004
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2005

Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. ä S82./2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   vydáva pre územie obce Drienčany a miestnej časti Papča toto

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNE    NARIADENIE

č. 1/2004

o miestnych daniach

 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na   území  obce Drienčany a miestnej časti Papča


  1. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

(1)   Toto   všeobecne   záväzné   nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za    komunálne    odpady     a
drobné   stavebné odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok")  na území obce
Drienčany.

(2)   Obec Drienčany na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

e/ daň za nevýherné hracie prístroje,

(3)    Obec Drienčany na svojom území ukladá miestny poplatok za     komunálne
odpady   a  drobné   stavebné odpady.

(4)    Zdaňovacím obdobím miestnych daní   a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

2. časť

   MIESTNE DANE

   Daň z nehnuteľností

  $2

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,                          

b/ daň zo stavieb, c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov").


$3

Daň z pozemkov

(1)     Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach    a   miestnom    poplatku   za   komunálne    odpady
a drobné   stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach").

(2)     Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Drienčany v členení
podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.

(3)     Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať,
okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4)     Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    0,32 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty                                    0,32 % zo základu dane,

c/ záhrady                                                         0,25 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,50 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy   0,25 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria                           0,25 % zo základu dane,

g/ stavebné pozemky                                         0,25 % zo základu dane,

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  0,25 % zo základu dane.

$4

Daň zo stavieb

(1)    Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona
o miestnych daniach.

(2)    Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Drienčany. ktoré majú


jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich častí spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3)    Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

(4)    Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy
nasledovná

a/ stavby na bývanie     1 ,-Sk,

b/ ostatné stavby          1 ,-Sk,

c/ garáže                     4,-Sk,

d/ rekreačné a záhradkárske chaty, domčeky na individuálnu rekreáciu    4,- Sk

(5)    Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto
ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,75 Sk za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

(6)    Sadzba dane podľa odseku 6 písm.  ustanovenia zákona o miestnych daniach sa
pri stavbách slúžiacich na viaceré účely /stavba na bývanie + podnikanie/ sa zvyšuje na
10,- Sk za každý m² zastavanej plochy.                                                                  .

 $5

Daň z bytov

(1)    Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona
o miestnych daniach.

(2)    Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Drienčany, v ktorom
aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby, sú byty a nebytové' priestory.

(3)    Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m".

(4)  Ročná sadzba dane z bytov je 1,-Sk za každý aj začatý m² zastavanej plochy
bytu a nebytového priestoru.


§6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1)  Podľa miestnych podmienok obce Drienčany a miestnej časti Papča sa znižuje
- daň zo stavieb a daň z bytov o 50 % u týchto stavieb:

a/ stavby na bývanie   vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich

trvalé bývanie.

b/ občana, ktorí je držiteľom ZŤP a stavba slúži na jeho trvalé bývanie.

-    daň z pozemkov o 50 %  u lesných pozemkov od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovania začatia výchovnej ťažby /prvej prebierky/.

(2)  Daňová povinnosť vzniká I. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká
31.   decembra  zdaňovacieho   obdobia,   v ktorom   daňovníkovi   zanikne   vlastníctvo   k
nehnuteľností.   Ak   sa   daňovník   stane   vlastníkom   nehnuteľnosti   1.  januára bežného
zdaňovacieho  obdobia,  vzniká daňová povinnosť týmto dňom.  Pre vyrubenie dane z
nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na   zmeny   skutočností   rozhodujúcich   pre   daňovú   povinnosť,   ktoré   nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(3)     Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho
obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti   rozhodujúce pre vznik alebo
zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností   a každú zmenu týchto skutočností do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(4)     Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie") je daňovník
povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších
zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností    rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.


Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

(5)   Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(6)   Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno,
priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobuje povinný
uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník
povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania Osobné údaje podľa tohto odseku
sú chránené podľa osobitného predpisu.

(7)   Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne
do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia Pri dohode spoluvlastníkov správca dane
vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19
ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(8)   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho
obdobia

$7

Daň za psa

 (1)      Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2)   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3)   Základom dane je počet psov.

(4)   Sadzba dane je 150,-Sk za jedného psa a kalendárny rok.

(5)   Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúcehopo mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa

(6)  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ osobne prihlásením na obecnom úrade Drienčany.

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:

a/ čestné prehlásenie občana, že pes zahynul b/ doklad o predaji, alebo darovaní.

(9)       Daň  za psa obec  po prvý krát vyrubí platobným výmerom.  V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.

(10)   Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ poštovou poukážkou.

$8

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Drienčany, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: a/ hlavné    (štátne)  a všetky    vedľajšie  (miestne)   cestné komunikácie  v  celej  svojej


dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný   chodník, príp. aj   upravená plocha pre   chodenie obyvateľov na celom

území obce,

c/ námestie obce Drienčany

d/ všetky parcely v intraviláne obce, ktoré sú vo vlastníctve obce.

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/   umiestnenie   stavebného   zariadenia,   predajného   zariadenia,   zariadenia   cirkusu,

zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(4)    Daňovníkom   je   fyzická   osoba   alebo   právnická   osoba,   ktorá  verejné
priestranstvo užíva

(5)   Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(6)  Sadzbu  dane za užívanie verejného priestranstva je 1,-Sk za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 1,-Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

(7)  Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Drienčanoch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Drienčanoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(8)   Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje


nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri    dobe užívania verejného    priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku

poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Drienčanoch,

c/ pri   dobe užívania verejného   priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo

mesačnými splátkami, pričom    termín a spôsob splátok    určí poverený    zamestnanec

správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Drienčanoch pri   ohlásení vzniku   daňovej

povinnosti daňovníkom.

$9

Daň za nevýherné hracie prístroje

 (1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné
hracie prístroje").

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a)   elektronické prístroje na počítačové hry,

b)  mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3)  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.

(4)  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5)  Sadzba dane je 3 000 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7)  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to


oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Drienčanoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ poštovou poukážkou na účet obce.

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja b/ názov nevýherného hracieho prístroja.

III. časť

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

$ 10

(1)  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len
„poplatok") sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.

(2)  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem   lesného   pozemku   a   pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako


vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b)  právnická osoba, ktorá je   oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)   podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.

(3)   Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm.
a) tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne je oprávnená
užívať   alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako   na podnikanie, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený
množstvový zber/.

(4)   Poplatok od  poplatníka v ustanovenej   výške pre obec  vyberá a za vybraný
poplatok ručí

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5)   Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2 tohto ustanovenia  Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6)   Sadzba poplatku je

a/ 0,60 Sk za osobu a kalendárny deň - v obci nie je zavedený množstvový zber

0,60 x 366 dní = 219,60 na jednu osobu zaokrúhlene 220,- Sk ročne, b/ chalupári platia jednotný poplatok 300,- Sk na jeden rok, za jednu nehnuteľnosť

(7)  Poplatník je povinný  do jedného mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má    vplyv na    zánik poplatkovej
povinnosti, ako   aj od  skončenia obdobia určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v
prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci


a/ svoje    meno,    priezvisko,    dátum    narodenia,    adresu    trvalého pobytu,    adresu

prechodného   pobytu (ďalej   len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa

odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,   sídlo

alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b/identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7

zákona o miestnych daniach,

c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je

zavedený   množstvový  zber/,  spolu  s  ohlásením predloží     aj   doklady potvrdzujúce

uvádzané údaje; ak súčasne   požaduje zníženie alebo   odpustenie poplatku podľa § 83

zákona o miestnych daniach aj doklady,   ktoré odôvodňujú   zníženie alebo odpustenie

poplatku.

(8)   Poplatník je oprávnený podať   obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť   poplatok má byť nižšia, ako mu bola   vyrubená, alebo   ak žiada   o
zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9)     Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
           (10)      Splatnosť poplatku je:
A/ prvá splátka do 31. marca
B/ druhá splátka do 31. októbra

(11) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu základnej vojenskej    služby   alebo    že    neužíva       nehnuteľnosť,    ktorú    je   oprávnený

užívať,  viac ako 90 po sebe  nasledujúcich dni.

(11)  Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka


IV. časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11 Spoločné ustanovenia

(1)    Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva     obec     Drienčany
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Drienčany.

(2)    Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce.

       §12 Záverečné ustanovenia

(1)   Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.

(2)   Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Drienčany sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Drienčanoch a to dňa 16.12.2004

(3)   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Drienčany ô. 1/2004 zo dňa l6. decembra 2004   o    miestnych
poplatkoch.

(4)   Zmeny a   doplnky tohto   všeobecne záväzného   nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Drienčanoch

(5)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2005.

V Drienčanoch dňa 16.12.2004Mária Koniarová
starosta obce