"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Schválenie rozpočtu na rok 2007
 4. Schválenie VZN
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a všetkých prítomných na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice p. Lukáša Kiša a Petra Švoňavu.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2007 boli splnené.

Ad. 4.
Schválenie rozpočtu.

Navrhovaný rozpočet na zastupiteľstve dňa 22.01.2007 bol prepracovaný podľa pripomienok poslancov a bol zverejnený na informačnej tabuli dňa 25.01.2007. Zvesený bol 09.02.2007. Na obecný úrad od občanov obce neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci navrhovaný rozpočet jednohlasne odsúhlasili. Taktiež bol vzatý na vedomie návrh rozpočtu na rok 2008 a 2009. Rozpočet na rok 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008 a 2009 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Ad. 5
Štatút obce, prevádzkový poriadok pohrebiska , VZN o pravidlách času a predaja v obchode a dodatok k VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch boli tiež vyvesené na informačnej tabuli dňa 25.01.2007. Zvesené boli 09.02.2007. Pripomienky občanov k VZN neboli na obecný úrad podané.

Dodatok k VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch a štatút obec poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili. Doplnené VZN a štatút obce tvoria prílohu tejto zápisnice.

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 16.02.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

p. poslanec Lukáš Kiš podal návrh nového VZN o pravidlách času a predaja v obchode. Poslanci prejednali návrh a po doplnení prevádzkového času VZN jednohlasne odsúhlasili, p. poslankyňa Mária Koniarová navrhla ešte znížiť poplatok za hrobové miesto na 40,- Sk nakoľko poplatok 60,- Sk pre starších občanov by bol vysoký. Poplatok za hrobové miesto je občan povinný zaplatiť do pokladne OcÚ ako i na účet obce do 30.09. nasledujúceho roka. Poslanci s návrhom súhlasili a po znížení poplatku na 40,- Sk VZN jednohlasne odsúhlasili. Doplnené VZN o pravidlách času a predaja v obchode a prevádzkový poriadok pohrebiska tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 6

 1. Žiadosť p. Giertliho Jána o odpredaj pozemku vo výmere 5 árov k pozemku, ktorý mu už obec predala na podnikateľské účely. Poslanci predaj pozemku za 20,- Sk za m [1] jednohlasne odsúhlasili.
 2. V tomto bode bola prejednaná i odmena L. Kišovi za udržiavanie a prevádzkovanie internetovej stránky obce. Odmena 2 000,- Sk štvrťročne bola jednohlasne odsúhlasená.
 3. Koniarová Anita predseda OZ Valgata informovala poslancov a po dohode s p. starostkou o prevádzkovaní informačného strediska. Navrhla vziať do prenájmu informačné stredisko a OZ bude zabezpečovať činnosť v informačnom stredisku aktivačnou činnosťou s tým, že budú spolupracovať s obcou pri organizovaní akcií. Bude vypracovaná nájomná zmluva medzi obcou a OZ.
 4. Kontrolórka obce p. Irena Sujová informovala o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2007. Tento návrh bol i zverejnený na informačnej tabuli dňa 16.02.2007 a tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 7
Na záver rokovania OZ p. starostka Viera Gregorčoková pri príležitosti životného jubilea Márii Koniarovej zablahoželala a popriala veľa ďalších úspechov. K blahoželaniu sa pripájajú i poslanci OZ, pracovníčka obce, ako i kontrolórka obce.

Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Lukáš Kiš, Peter Švoňava

Uznesenie zo dňa 16.2.2007 >>

Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dna 16.02.2007 na Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje.za overovateľov zápisnice p Lukáša Kiša a Petra Švoňavu za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje

 1. Rozpočet na rok 2007
 2. Štatút obce
 3. Všeobecné záväzné nariadenia o pravidlách času a predaja v obchode, prevádzkový poriadok pohrebiska a VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkov na rok 2007.

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch schvaľuje

 1. Odpredaj pozemku pre Jána Giertliho vo výmere 5 árov za 20,- Sk / m2 na parcele č.388/1.
 2. Odmenu za udržiavanie a prevádzkovanie internetovej stránky pre Lukáša Kiša v sume 2 000,- Sk štvrťročne.
 3. Zakúpenie darčeka a kvetov pri príležitosti životného jubilea   Márii Koniarovej v hodnote 1 100,-Sk

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2008 a 2009.

Overovatelia: Lukáš Kiš, Peter Švoňava

Hore