"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Vodovod - aktualizácie
(Správy budeme aktualizovať) 12.11.2019 Druhá porucha bola...

Oznámenie
Dňa 07.12.2018 o 14,00 hod. v...

Vôňa Vianoc 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018
Výsledky komunálnych volieb, konaných 10.11.2018...

Predstavenie kandidátov na Starostu 2018
Pozývame Vás na predstavenie kandidátov...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 47, 48, 49


Najnovšie príspevky vo fóre
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:23
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:22
avensis:
post img Kúpte si registrovaný alebo falošný vodičský preukaz, identi
Čas: 26.07. 20 - 20:21
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Obecné Zastupiteľstvo v Drienčanoch

Zápisnice z verejných zasadnutí

2018

*.pdf || prílohy
Zasadnutie OcZ 8. 10. 2018 download_as_pdf.document, download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 11. 7. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 4. 6. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5. 3. 2018 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2017

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 28. 8. 2017 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 26. 6. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 4. 2017 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2016

Zasadnutie OcZ 15. 12. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 3. 10. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 6. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2016 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2015

Zasadnutie OcZ 14. 12. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 11. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7. 10. 2015 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 6. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 14. 5. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 12. 3. 2015 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document

2014

Zasadnutie OcZ 12. 12. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 10. 2014 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 17. 7. 2014 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 3. 2014 download_as_pdf.document

2013

Zasadnutie OcZ 16. 12. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 12. 9. 2013 download_as_pdf.document ||
Zasadnutie OcZ 20. 6. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 8. 4. 2013 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document

2012

Aktivity a činnosti za rok 2012 download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17. 12. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 15. 10. 2012 download_as_pdf.document || download_as_excel.document
Zasadnutie OcZ 27. 06. 2012 download_as_pdf.document || download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Prezrieť|*.doc|*.pdf| prílohy
Zasadnutie OcZ 26. 03. 2012 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2011

Zasadnutie OcZ 29. 12. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17. 11. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 21. 09. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29. 06. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 04. 05. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24. 03. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Ustanovujúce zasadnutie OcZ 07. 01. 2011 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2010

Výsledky komunálnych volieb z 27. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18. 11. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 21. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 15. 10. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 23. 8. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30. 6. 2010 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2009

Zasadnutie OcZ 21.12.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 24.9.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 7.8.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 30.4.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document | download_as_pdf.document, download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 1.3.2009 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2008

Zasadnutie OcZ 15.02.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 25.04.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 09.07.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.09.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 17.10.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Mimoriadne zasadnutie OcZ 8.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 18.12.2008 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document

2006, 2007

Zasadnutie OcZ 29.12.2006 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 22.01.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 16.02.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 19.04.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 29.06.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.10.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 5.11.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document
Zasadnutie OcZ 17.12.2007 view_here | download_as_word.document | download_as_pdf.document


Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 15.02.2007 v klubovni OcÚ v Drienčanoch.

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. PO - informácia
 6. Prejednanie auditu
 7. Revízne správy - požiarna ochrana, - elektroinštalácie a hromozvodu
 8. 180. výročie narodenia P.E.Dobšinského  - Drienčany
 9. 180. výročie P.E.Dobšinského - Slavošovce
 10. Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov na zasadnutí OZ a oboznámila ich s pripraveným programom. Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci. Ospravedlnený bol Lukáš Kiš.

Ad. 2.
Za zapisovateľku  zápisnice  p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov zápisnice  p. Mária Koniarovú a Júliusa Pattu.

Ad. 3.
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.12.2007  č. 35 a 35 sú splnené a uznesenie č. 36 vysporiadanie pozemkov sa vybavuje. Tak isto sa vybavujú pozemky OcÚ intravilán a extravilán obce.

Ad. 4.
Do návrhovej komisii starostka obce navrhla p. Máriu Hanulovú a Petra Švoňavu.

Ad. 5.
Starostka obce informovala poslancov OZ o dokumentácii PO, ktorú spracoval techník PO Ladislav Matheides. Dokumenty sú platné pre všetky objekty patriace pod správu obce Drienčany a sú to:

 • požiarna kniha
 • požiarny štatút organizácie
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • zoznam objektov v organizácii
 • dokumentácia o školení o ochrane pred požiarmi
 • zriadenie protipožiarnych hliadok
 • menovacie dekréty
 • doklady o vykonaných kontrolách a odborných prehliadkach /elektrických zariadení, bleskozvodov, komínov, hasiacich zariadení a pod./

Na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci je zriadená protipožiarna hliadka, v zložení:

 • vedúci kontrolnej skupiny – Peter Slimák
 • členovia kontrolnej skupiny – Anton Ľupták a Ján Giertli

Veliteľom obecného hasičského zboru je Stanislav Ridzoň, strojníkom a preventivárom Peter Slimák.
V obci bolo založené Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Drienčany, ktorý bude pracovať pod vedením veliteľa Stanislava Ridzoňa.
o PO, požiarnu zbrojnicu jej okolia a zariadenia ako i o prácu s mládežou sa bude starať novoutvorené OZ. Poslanci s navrhnutou hliadkou súhlasia.

Ad. 6.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 17.12.2007 bol prečítaný audit za rok 2006, k bodu o plate starostky  sa mala vyjadriť p. Koniarová bývalá starostka obce.

p. Koniarová požiadala pracovníčku obecného úradu, aby predložila zápisnicu a uznesenia, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom. Poslanci sa mohli presvedčiť, že pracovný úväzok bol odsúhlasený na 6 hodín denne čo znamená 0,75 úväzok a nie O,6 úväzok ako sa uvádza v audite čo podľa p. Koniarovej znamená, že pani audítorka bola zle informovaná a preto žiada prepracovanie 4 bodu auditu.

p. poslankyňa Hanulová  navrhla, aby  sa p. Koniarovej ospravedlnila p. audítorka a tiež súhlasí s prepracovaním auditu.

Ad. 7.
Jednou z povinností týkajúcich sa ochrany pred požiarmi je vykonávanie revízií elektrických zariadení, revízií bleskozvodov, revízií prenosných zariadení a komínov. Naposledy v obci bola vykonaná revízia v roku 2000 a jej platnosť uplynula v roku 2005. Tak isto i revízia bleskozvodov na PZ.

Revíziu  vykoná revízny technik z odboru elektro. V rozpočte revízie bolo naplánovaných 4 tis. Sk. Revízia bude stáť 12 tis. Sk preto je potrebné upraviť rozpočet o 8 tis. Sk.

Tak isto je potrebné upraviť rozpočet na položke materiál o tisíc – boli zakúpené hasiace prístroje a vytvoriť novú položku na vypracovanú dokumentáciu PO.

V príjmovej časti výnos dane z príjmov rozpočtované je 850 tis. Sk a podľa zverejnenia MF na rok 2008 nám bude poskytnutých 883 tis. Sk.

Na tému úpravy rozpočtu reagovala p. poslankyňa Koniarová, ktorá po uvážení schváleného uznesenia zo dňa 17.12.2007 , že zmenu v úprave rozpočtu do výšky 5 tis. Sk môže obecný úrad upravovať bez schvaľovania OZ nesúhlasí a dáva návrh že úpravu rozpočtu do výšky 5 tis. Sk môže obecný úrad upravovať len raz ročne  na jednu položku a ak sa prekročí písomne zdôvodniť. S týmto návrhom poslanci jednohlasne súhlasili.

p. Giertliová informovala poslancov o úprave rozpočtu v decembri, ktorú musela urobiť, aby v koncoročnej uzávierke neboli mínusové položky.

Ad. 8 a Ad. 9.
Pred 180 rokmi 16. marca 1828 sa v Slavošovciach narodil spisovateľ, rozprávkar, folklorista a evanjelický farár P.E.Dobšinský. Pri tejto príležitosti sa budú v Slavošovciach konať celoslovenské oslavy dňa 14.marca 2008 o 11,30 hod. s bohatým programom. Osláv by sa malo zúčastniť celé zastupiteľstvo a zástupcovia OZ, MO MS a ECAV.

Následne v sobotu  15. marca 2008 o 13.00 hod. sa budú konať spomienkové oslavy u nás v evanjelickom kostole. Ich usporiadateľom sú: Obec, GMOS, ECAV a MOMS Drienčany s nasledovným programom:

 • privítanie pri obecnom úrade
 • položenie vencov pri pomníku a hrobe P.E.Dobšinského
 • slávnostné Služby božie s kultúrnym programom /spevokol, vystúpenie ZUŠ a slávnostný príhovor/

Po ukončení bude spoločné posedenie v kultúrnom dome. Bude sa podávať prípitok, polievka hlavné jedlo – divina k knedľou, zákusky, káva a nealko.

Na prípravu sály v stredu pred oslavami starostka navrhla p. Hanulovú, Giertliovú a Bartókovú. Obsluha – Sendrejovú Adu a Deákovú Jarmilu. Umývanie riadu – Bálintovú Evu,  Bálintovú Ľubicu a Prasličkovú Jaroslavu.

Pri 180 výročí narodenia P.E.Dobšinského sme spolu s  MO MS  požiadali Ministerstvo vnútra o povolenie celoslovenskej zbierky na opravu a dobové zariadenie fary P.E.Dobšinského.

Ad. 10.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia:  Mária Koniarová, Július Patta

  Viera Gregorčoková, starostka

Hore